First-Quarter 2021 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
Fourth-Quarter 2020 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
Third-Quarter 2020 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
Second-Quarter 2020 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
First-Quarter 2020 PDF Icon Image   Transcript Icon PDF IconXLS Icon
Fourth-Quarter 2019 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
Third-Quarter 2019 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
Second-Quarter 2019 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
First-Quarter 2019 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
Fourth-Quarter 2018 PDF Image Icon Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
Third-Quarter 2018 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
Second-Quarter 2018 PDF Icon Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
First-Quarter 2018 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
Fourth-Quarter 2017 PDF icon image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
Third-Quarter 2017 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF Icon XLS Icon
​Second-Quarter 2017 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
​Updated First-Quarter 2017 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
​Fourth-Quarter 2016 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon PDF IconXLS Icon
​Third-Quarter 2016 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon  PDF IconXLS Icon
​Second-Quarter 2016 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon  PDF IconXLS Icon
​First-Quarter 2016 PDF Icon Image Slides Icon Transcript Icon  PDF IconXLS Icon